O nama

Javno komunalno poduzeće Čistoća d.o.o. Široki Brijeg osnovano je 1995. godine i to odlukom Općinskog vijeća općine Široki Brijeg, kada je postojeće poduzeće Javno komunalno poduzeće „Lištica“ transformirano u dva nova poduzeća:

  • JKP „Čistoća“ d.o.o. Široki Brijeg koje se bavi prikupljanjem , odvozom i zbrinjavanjem otpada
  • JP „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Široki Brijeg koje se bavi sakupljanjem, prečišćavanjem, opskrbom pitkom vodom i uklanjanjem otpadnih voda

Poduzeće je organizirano na način da ima tri službe: tehničku službu, računovodstvenu službu i opću službu.

Osim poslova prikupljanja i zbrinjavanja otpada, poduzeće se bavi i  uređivanjem i održavanjem javnih i zelenih površina.

Odlukom o komunalnom redu, koju je donijelo Gradsko vijeće, obveznik korištenja usluge prikupljanja i zbrinjavanja komunalnog otpada je svaka pravna i fizička osoba na području Širokog Brijega koja je vlasnik ili korisnik građevine ili posebnog dijela građevine a koja proizvodi otpad.

Prikupljanje i odvoz komunalnog otpada obavlja se po točno određenom rasporedu.

Poduzeće ima nadzorni odbor u sastavu:

  • Stanko Bazina, predsjednik n.o.
  • Zdenko Mandić, član
  • Borislav Čolak, član

Direktor poduzeća je Zoran Slišković.

Podijeli s prijateljima